LIFE-LONG LEARNING CENTER คิดจะพัฒนาทักษะชีวิต คิดถึง LLC LIFE-LONG LEARNING CENTER คิดจะพัฒนาทักษะชีวิต คิดถึง LLC LIFE-LONG LEARNING CENTER คิดจะพัฒนาทักษะชีวิต คิดถึง LLC LIFE-LONG LEARNING CENTER คิดจะพัฒนาทักษะชีวิต คิดถึง LLC LIFE-LONG LEARNING CENTER คิดจะพัฒนาทักษะชีวิต คิดถึง LLC

#ทักษะใหม่ #โอกาสใหม่

การสร้างทักษะใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเดิมที่ทำอยู่
กระบวนในการพัฒนาทักษะให้คนทำงาน
การเรียนรู้สิ่งใหม่ ที่เป็นทักษะจำเป็น

คอร์สเรียนแนะนำ

คอร์สเรียนใหม่

ความสำเร็จของ LLC

0
วิทยากรที่มีความรู้
0
ผู้อบรมมากกว่า
0
หลักสูตรมากกว่า

ความสำเร็จของ LLC

0
วิทยากรที่มีความรู้
0
ผู้อบรมมากกว่า
0
หลักสูตรมากกว่า
ประชุมหลักสูตรการเรียนรู้สู่ท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในท้องถิ่นให้มีความทันสมัยและนำไปใช้

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต(LLC)สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับงานประกันคุณภาพ…

0
    0
    รถเข็นของคุณ
    ไม่มีคอร์สเรียนที่คุณเลือกเลือกคอร์สเรียน